Obchodní podmínky SCE ACADEMY s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ A SLUŽEB

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodávku zboží a služeb společnosti SCE Academy, s.r.o., IČO 2744147, upravují všeobecné obchodní a dodací podmínky stanovené patřičnými ustanoveními obchodního zákoníku a jsou platné pro všechny zakázky realizované společností SCE Academy, s.r.o., pokud nejsou smluvně písemně stanoveny podmínky jiné. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a potvrzením souhlasu s Kupní smlouvou kupující vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Předmětem plnění dle těchto Všeobecných obchodních podmínek je dodávka služeb (kurzů a koučinku) a zboží (vzdělávací DVD, výukové pomůcky, on-line výukové produkty) – určených pro mimoškolní vzdělávání a osobní rozvoj, závazně objednaných kupujícím.

3. NABÍDKY A CENY

3.1 Nabídky cen a dodací podmínky dodávky zboží a služeb jsou platné pouze po dobu, kterou určí prodávající.

3.2 Cena produktu uvedená v “předprodeji” je platná pouze po dobu předprodeje. Po uvedení produktu do prodeje je ukončena doba předprodeje a pro daný produkt platí běžné katalogové ceny. Předprodejní cenu má tedy kupující garantovanou prodávajícím pouze na období “předprodeje”. Platnost veškerých objednávek s předprodejní cenou neuhrazených do dne uvedení produktu do prodeje automaticky zaniká a objednávky jsou stornovány. Dále je možné si produkt objednávat již jen za běžné katalogové ceny.

3.3 Ceny uvedené v katalozích a v cenících jsou včetně DPH. Pokud není sjednána cena jiná pro dodávku zboží a služeb, platí cena uvedená pro konkrétní množství odebraného zboží a služeb uvedená v platném ceníku nebo katalogu nabízeného zboží.

3.4 Cena zboží nezahrnuje cenu daného a dopravu zboží ke kupujícímu, není-li sjednáno jinak.

3.5 Prodávající si vyhrazuje právo ceny změnit kdykoli zveřejněním aktuálních cen na svých webových stránkách www.sex-koucink.cz.

4. OBJEDNÁVKA

4.1 Kupující může službu nebo zboží objednat e-mailem nebo elektronickou objednávkou z internetového obchodu. Vždy musí uvést přesný název služby nebo zboží, počet objednávaných jednotek služby nebo množství zboží, prodejní cenu event. požadovaný termín konání služby, tj. termín kurzu či objedvávané služby, např. sezení koučinku (u předem vypsaných termínu služby, tj. kurzů, uvede kupující termín zvolený z nabídky vypsaných termínů kurzů s aktuálně volnou kapacitou).

4.2 Kupující zároveň s vyplněním a odesláním objednávky prohlašuje, že jeho věk je v době objednání:

     4.2.1     15 a více let, pokud objednává on-line kurz v on line škole SCE Academy s.r.o.

     4.2.2     18 a více let, pokud objednává živý kurz, koučovací sezení či jiný produkt nabízený v e-shopu SCE Academy, s.r.o.,                       popřípadě je schopen doložit ke dni objednávky svolení zákonného zástupce s nákupem produktu.

4.3  Prodávající vyhotoví Potvrzení objednávky – Kupní smlouvu, kterou zašle kupujícímu. V Kupní smlouvě (Potvrzení objednávky) prodávající uvede popis objednaného zboží, popis objednaných služeb, cenu a termín dodání. Číslem kupní smlouvy je jednoznačný identifikátor čísla objednávky uvedeného v Potvrzení objednávky, který rovněž slouží jako variabilní symbol pro platbu kupujícího na účet prodávajícího.

4.4 Potvrzení objednávky – Kupní smlouva není závaznou přihláškou na službu vypsanou v objednaném termínu (kurzu) a prodávající na jejím základě nerezervuje kupujícímu na kurzu místo. Množství účastníků na každém kurzu je omezeno.

4.5 Úhradou provedenou na základě Potvrzení objednávky – Kupní smlouvy kupující vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s cenou, termínem i podmínkami dodání zboží a služeb.

4.6 Na základě úhrady příslušné částky potvrdí prodávající kupujícímu závaznou registraci na kurz a potvrdí registraci na e-mail kupujícího.

4.7 Prodávající může odmítnout přijetí objednávky kupujícího na zboží, které nemá v okamžiku objednání na skladě nebo na služby, u jejichž plnění mu brání jiné okolnosti.

4.8 Platnost objednávky kupujícího je maximálně 30 dnů od jejího vytvoření v systému eshopu prodávajícího. Pokud kupující neuhradí  odpovídající částku na náš účet prodávajícího v době následujících 30-ti dnů od vytvoření objednávky, objednávka bude automaticky stornována.

5. SLEVY

5.1 Prodávající může kupujícímu poskytnout slevu z uvedené katalogové (ceníkové) ceny na základě výše objednávek, sezónní akce nebo veřejně vypsaných podmínek u dalného produktu v katalogu.

5.2 Platnost ceny se slevou končí termínem uvedeným pro datum ukončení sezónní akce, dále končí dle podmínek uvedených u daného produktu v katalogu, popřípadě končí platnost ceny se slevou 30 dnů po vytvoření objednávky společně se stornováním této objednávky (viz 4. 6). Na pozdější nárokování ceny se slevou kupujícím na daný produkt již nebude brán zřetel.

6. DODACÍ LHŮTA

6.1 Běžná dodací lhůta pro zboží je 2 týdny. Pro služby s objednaným termínem konání je dodací lhůta dnem konání objednaného termínu služby.

6.2 V případě, že prodávající nedisponuje objednaným zbožím na skladě čí kapacitami na kurzu (kapacita kurzu je již zaplněna), může stanovit dodací lhůtu odlišnou od bodu 6.1. Tuto skutečnost však musí neprodleně oznámit kupujícímu (na uvedený e-mail) a v případě nesouhlasu s termínem dodání (dalším navrženým termínem kurzu), má kupující právo odstoupit od objednávky i od Kupní smlouvy.

7. DODACÍ PODMÍNKY

7.1 Kupující na objednávce vyznačí místo dodání zboží

7.2 Prodávající zajistí dopravu zboží na místo určené kupujícím.

7.3 Dodání zboží je realizováno některým z těchto způsobů:

– osobní převzetí

– doprava poštou (platba na účet)

– doprava poštou (platba na dobírku)

– doručení elektronicky prostřednictvím odkazu ke stažení

7.4 Náklady na dopravu nejsou součástí kupní ceny a jsou fakturovány zvlášť kupujícímu.

7.5 Běžný termín dopravy zboží ke kupujícímu je do 48 hodin od počátku přepravy. Doručení zásilek v delším termínu u zakázek předaných třetí osobě se nepovažuje za porušení kupní smlouvy prodávajícím a nezakládá právo zákazníka na slevu nebo odstoupení od kupní smlouvy. Případné škody budou uplatňovány kupujícím u přepravce.

7.6 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží k přepravě třetí osobě.

7.7 Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky v důsledku vyšší moci nebo v případě, že objednané zboží není v termínu požadovaném kupujícím na trhu dostupné. Kupujícímu nevzniká v tomto případě žádný nárok na náhradu škody. Mezi prodávajícím a kupujícím může dojít k dohodě o náhradním termínu plnění dodávky. Souhlas s tímto náhradním termínem potvrdí kupující písemně. V případě, že kupující nesouhlasí s náhradním termínem plnění, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.

7.8 Kupující je povinen převzít zboží doručené mu prodávajícím v případě, že splňuje kritéria stanovená v Kupní smlouvě.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu uvedenou v kupní smlouvě včetně případných nákladů na dopravu, balné.

8.2 Platba ceny za zboží a služby je realizována na základě vystavené faktury a to v hotovosti, bankovním převodem nebo na účet PayPal (service@sceacademy.com), či službou GoPay.

8.3 Splatnost faktury na zboží je do 14 dnů, od data vystavení pokud není v Kupní smlouvě stanoveno jinak.

8.4 Splatnost faktury na služby (kurzy, koučink) je do 14 dnů od data vystavení, pokud je termín objednané služby (kurz, koučink) po tomto datu a na objednaný termín jsou volné kapacity. V případě, že je datum konání objednané akce dříve, akceptuje prodávající úhradu platby na účet bankovním převodem v případě volných kapacit na akci nejpozději 48 hodin před akcí.

8.5 V případě prodlení v platbě se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlením.

8.6 Zboží zůstává v majetku prodávajícího do úplného zaplacení kupní ceny v plné výši kupujícím.

8.7 Prodávající může fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v termínu splatnosti řádně uhradit.

8.8 V případě, že prodávající požaduje zaplacení zálohy na zboží či služby předem, je kupující povinen zálohu zaplatit do 10 dnů nebo na účet nejpozději 48 hodin před objednaným termínem služby (kurzu, koučinku) po obdržení faktury na tuto zálohu. Nezaplatí-li řádně a včas zálohu může prodávající odstoupit bez náhrady od Kupní smlouvy.

8.9 Žádná část kupní ceny nesmí být zaplacena pohledávkami za třetími osobami nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9. STORNO OBJEDNÁVKY

9.1 Pokud dojde k potvrzení kupní smlouvy ze strany kupujícího (platbou provedenou na účet) není již možné objednávku zrušit. Při zrušení účasti na kurzu či sezení koučinku je tato uhrazená částka v případě konání akce nevratná.

9.2 Ve výjimečných případech je možné po domluvě nabídnout kupujícímu jiný termín konání kurzu. Storno poplatek je stanoven na 40% původní ceny objednávky.

10. ZÁRUKY, REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

10.1 Záruční doba na zboží je 24 měsíců a počíná plynout dnem splnění dodávky.

10.2 Vzhledem k druhu zboží a jeho užití negarantuje prodávající žádné specifické vlastnosti zboží. Garantuje pouze vlastnosti, u tohoto zboží běžné a obvyklé a to, že zboží bude ve smyslu svého užití po záruční dobu funkční.

10.3 V případě, že je kupujícímu dodáno zboží vykazující vady zjevné (viditelné), musí tuto skutečnost neprodleně po obdržení písemně oznámit dodavateli. Neoznámí-li zjevné vady do 7 dnů prodávajícímu, zaniká jeho právo na jakoukoliv náhradu.

10.4 Množstevní rozdíly mezi dodávkou a množstvím uvedeném v Kupní smlouvě zjištěné mimo prostory prodávajícího musí být doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby, případě přepravy zboží třetí osobou potom svědectví pověřeného zástupce této třetí osoby.

10.5 Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení obchodního zákoníku.

11. OSOBNÍ ÚDAJE

11.1 Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem.

11.2 Pokud nakupujete jako fyzická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Adresu pro fakturaci a dodání zboží
  • Telefonické spojení
  • Elektronickou adresu (e-mail)

Pokud nakupujete jako právnická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

  • Název společnosti (obchodní firma)
  • Jméno a příjmení (kontaktní osoba)
  • Adresu pro fakturaci a / nebo dodání zboží
  • IČO, DIČ
  • Telefonické spojení
  • Elektronickou adresu (e-mail)

Ve výše uvedeném rozsahu budou zpracovány Vaše osobní údaje.

11.3   Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

11.4   Nákupem v internetovém obchodě www.sex-koucink.cz dáváte souhlas s tím, že společnost SCE Academy s.r.o. může zpracovávat a shromažďovat Vaše osobní údaje k marketingovým účelům a zasílat obchodní nabídky na Vaši emailovou adresu. Tento svůj souhlas může kupující kdykoli bezplatně odvolat (požádat o odstranění některých svých údajů, případně úplné odstranění všech svých údajů z databáze správce), a to na e-mailu: info@sex-koucink.cz

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 V případech neupravených těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem.

12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

error: Tento obsah nelze stáhnout!